๒๕๖๐๐๘๒๐

เป็นนักวิทยาศาสตร์ ต้องหาทางแก้ปัญหา ไม่ใช่หาทางหนีปัญหา