๒๕๖๐๑๑๐๖

มีอยู่lสองหนทางเท่านั้นที่ทำให้ไม่พบกับความสำเร็จ นั่นคือ

๑. เดินไปไม่สุดทาง

๒. ไม่เริ่มก้าวเดินตั้งแต่แรก

พุทธะ โคตม
พระพุทธเจ้า มหาศาสดาโลก