เพื่อนรักแนะนำ

นาย tum ได้แนะนำว่าควรทำอย่างๆ ไรเพื่อให้สำนึกถึงในหลวงนั้นเป็นรูปธรรม

ท่านพูดถึงในหลวงได้เสมอ สรรเสริญในสิ่งที่ในหลวงทำไงท่าน ปลูกจิตสำนึกความรักและเทอดทูลในหลวงให้กับคนรุ่นต่อๆ ไป เหมือนที่คนรุ่นก่อนทำให้คนรุ่นเราไง

เข้าใจแล้วท่าน เราจะยึดแนวนี้ไว้