Liver flush

อยากรวมเอาเรื่องราวการทำ Liver & gallbladder flush ที่เคยเขียนไว้เมื่อครั้งได้ลงมือปฏิบัติเป็นครั้งที่ 3 ช่วงปลายเดือนตุลาคมมาไว้ที่หน้านี้ด้วยกันจะได้อ้างอิงได้สะดวกรวดเร็วขึ้น

ขอระลึกถึงการจากไปของ Andreas Moritz เมื่อวันที่ 21 ตุลาคม 2555 ตามเวลาท้องถิ่นไว้ ณ ที่นี้ด้วย

 

a silent scream from inside.