Tag Archives: diary

๒๕๖๑๐๑๐๘

ทักษะสำคัญของชีวิตยุคนี้คือ

ทักษะการชจัดและป้องกันสิ่งไร้สาระไม่ให้เข้ามาแย่งเวลาและสติปัญญาในชีวิตประจำวันของเราไป

๒๕๖๐๑๑๐๖

มีอยู่lสองหนทางเท่านั้นที่ทำให้ไม่พบกับความสำเร็จ นั่นคือ

๑. เดินไปไม่สุดทาง

๒. ไม่เริ่มก้าวเดินตั้งแต่แรก

พุทธะ โคตม
พระพุทธเจ้า มหาศาสดาโลก

๒๕๖๐๐๘๑๒

อากาศเย็นยามเช้าพัดไหลผ่านช่องลมเข้ามา

ด้านหนึ่งช่วยปลอบประโลมใจว่าวันใหม่นี้ช่างสดใส

อีกด้านหนึ่งกลับหลอกให้ตายใจ เพราะความร้อนยามบ่ายก็จ้องจะเล่นงานอยู่เช่นกัน